„Všechny dobré rady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Pascal (1623 - 1662)
 


Assessment

Klíčem k úspěchu společností je kvalita jejich zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je proto vybrat správné spolupracovníky.

Trénink

V průběhu našich seminářů si účastníci osvojí nejdůležitější koncepty a praktické dovednosti související s vedením lidí a rozvojem jejich výkonnosti.

Rozvoj managementu

Kvalita managementu na všech úrovních je klíčovým faktorem úspěchu všech společností. Nabízíme Vám způsoby jeho rozvoje a zvyšování efektivnosti.

 

Jaký je to dar vidět se tak, jak nás vidí jiní, Robert Burns

 

Dobří manažeři trvale usilují o zvyšování své osobní efektivnosti. 360° zpětná vazba je osvědčený proces používaný pro cílený rozvoj manažerských způsobilostí a zvyšování efektivnosti jednotlivých manažerů i manažerského týmu jako celku.

Manažeři získají zpětnou vazbu od úplného okruhu lidí, se kterými nejvíce spolupracují: nadřízených, kolegů a přímých podřízených. Kromě toho manažeři hodnotí sami sebe při použití stejné struktury mapování jako ostatní.

Výstupní zprávy manažerům pomohou identifikovat jejich silné stránky a priority pro osobní rozvoj a také jim poskytnou konkrétní doporučení pro zvýšení osobní efektivnosti.

Následující program je sestaven tak, aby vrcholovému vedení společnosti poskytl úplnou zpětnou vazbu ve dvou odlišných, ale vzájemně propojených úrovních:

 1. Na osobní úrovni, tj. samostatně pro každého zúčastněného manažera
 2. Na úrovni vrcholového manažerského týmu jako celku

Program jednotlivým manažerům umožní vidět sebe sama tak, jak je vidí ostatní a poskytne jim informace potřebné pro cílené zlepšení vybraných způsobilostí a osobní úspěšnosti při vedení druhých.

Organizační analýza managementu je sestavena tak, aby shrnula všechny informace z jednotlivých zpráv, které byly ve skupině vygenerovány. Tyto informace ověří míru ztotožnění s vizí, posláním a strategickými cíli společnosti s ohledem na vývoj lidských zdrojů.

Analýza zajistí pohled do těchto oblastí:

 • Označení, co manažeři a jejich nadřízení považují za kriticky důležitý souhrn způsobilostí
 • Popis oblastí, ve kterých byli manažeři a jejich nadřízení ve shodě s výběrem kriticky důležitých způsobilostí
 • Část výstupní zprávy s názvem „Shrnutí rozvoje organizace“ ukáže procentuelní vyjádření manažerů umístěných mimo Zónu komfortu
 • Část výstupní zprávy s názvem „Priority pro rozvoj“ vybere manažery, jejichž dovednosti prokázaly nutnost zlepšení
 • Analýza tréninkových potřeb organizace označí oblasti pro trénink nebo jinou formu odpovídajícího vývoje pro každého manažera s konkrétním doporučením pro trénink

CheckPoint 360° je profesionální rozvojový nástroj, který měří schopnosti pozitivně ovlivňující manažerský růst.

Prostřednictvím 70 sledovatelných chování CheckPoint 360° měří 18 univerzálních manažerských způsobilostí uspořádaných do 8 skupin způsobilostí – viz obrázek zde

 

Grafický přehled na úrovni hlavních 8 skupin způsobilosti

 

Porovnání hodnocení referenčních skupin pro každou z 18 způsobilostí

 

Komunikace

Naslouchá druhým: Povzbuzuje ostatní, aby sdíleli své nápady a problémy. Naslouchá otevřeně všem názorům bez přerušování. Shrnuje informace a ověřuje si, že mu ostatní porozuměli.

Zpracovává informace: Jde rovnou k věci. Vyhodnocuje klady a zápory rozhodnutí, i jejich krátkodobý a dlouhodobý dopad. Dochází k logickým, jasným závěrům.

Efektivně komunikuje: Vyjadřuje se jasně, písemnou i ústní formou. Je důkladný, ale přesto výstižný a jedná vždy přímo. Ochotně sdílí informace s ostatními.

 

Možnost sladit pohled na to, co je v dané pozici opravdu důležité

 

Komunikace

Naslouchá druhým: Povzbuzuje ostatní, aby sdíleli své nápady a problémy. Naslouchá otevřeně všem názorům bez přerušování. Shrnuje informace a ověřuje si, že mu ostatní porozuměli.

Zpracovává informace: Jde rovnou k věci. Vyhodnocuje klady a zápory rozhodnutí, i jejich krátkodobý a dlouhodobý dopad. Dochází k logickým, jasným závěrům.

Efektivně komunikuje: Vyjadřuje se jasně, písemnou i ústní formou. Je důkladný, ale přesto výstižný a jedná vždy přímo. Ochotně sdílí informace s ostatními.

 

 

Pět jednoduchých kroků

Informace pro 360° hodnocení a analýzu managementu organizace mohou být shromažďovány buď v tradiční písemné formě, nebo on-line, což zjednoduší případné získání informací od lidí mimo sídlo společnosti. Proces pro formu on-line bude postupovat v následujících krocích:

 1. Objednávka od zadavatele bude obsahovat:
  • Jména, pozice a e-mailové adresy pro každého manažera
  • Pro každého manažera jména, pozice a e-mailové adresy jejich nadřízených, kolegů a přímých podřízených, kteří zajistí přísun informací
  • Konečné datum pro zadání vstupů
 2. ISM International zajistí technické věci pro on-line přístup. Pošle všem manažerům, jejich nadřízeným, kolegům a přímým podřízeným pozvánku k vložení dat, zprávu s úplnými instrukcemi, odkaz a heslo pro přístup e-mailem.
 3. Zúčastněným manažerům, jejich nadřízeným, kolegům a přímým podřízeným bude zabezpečen přístup (cca 20 minut na každou hodnocenou osobu)
 4. Vyhodnocení analýzy a příprava individuálních výstupních zpráv CheckPoint 360° pro každého manažera a Organizational Management Analysis™ zpráva o celé organizaci
 5. Prezentace výsledků a doporučení pro vedení

Po prezentaci výsledků a doporučení vedení společnosti, je ISM International připravena zajistit individuální konzultace pro vybrané manažery a pomoci jim tak urychlit jejich osobní rozvoj.

Jazyk

Možnost českého a anglického jazyka jak pro sběr informací, tak i prezentaci výsledků

Chci vědět více...