„Všechny dobré rady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Pascal (1623 - 1662)
 


Assessment

Klíčem k úspěchu společností je kvalita jejich zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je proto vybrat správné spolupracovníky.

Trénink

V průběhu našich seminářů si účastníci osvojí nejdůležitější koncepty a praktické dovednosti související s vedením lidí a rozvojem jejich výkonnosti.

Rozvoj managementu

Kvalita managementu na všech úrovních je klíčovým faktorem úspěchu všech společností. Nabízíme Vám způsoby jeho rozvoje a zvyšování efektivnosti.

Klíčem k úspěchu společnosti je kvalita jejích zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je tedy vybrat ty správné spolupracovníky.

Priority klienta

 • Výběr a umístění
 • Efektivní řízení a vedení lidí
 • Produktivita
 • Týmová kompatibilita
 • Udržení a rozvoj nejlepších zaměstnanců
 • Růst prodej
 • Zpětná vazba na výkonnost

 

AC/DC

Assessment Centre / Development Centre je moderní efektivní nástroj určený ke zhodnocení (assess = hodnotit) a rozvoji (develop = rozvíjet) zaměstnanců. Jedná se o soubor metod, hodnocení, pozorování a řešení série modelových situací uspořádaných ta, aby byla zaručena maximální objektivita.
Hlavní součástí AC/DC je využití psychometrických testů, které měří verbální a matematické schopnosti kandidátů a řešení série modelových situací, které umožní posoudit vybrané kandidáty.
Cílem AC/DC je především posoudit vybrané kandidáty z pohledu jejich vhodnosti zastávat vybrané pozice.
Na DC samozřejmě navazuje rozvojový program kandidáta.

Model AC/DC

 • Hodnocení kandidáta pro posouzení osobnostních a typologických charakteristik na pracovní pozici a jeho předpokladů pro úspěšný výkon. Hodnocení je prováděno pomocí nejnovější metodiky Profiles Assessment centre
 • Řešení modelových situací k cílenému pozorování vybraných projevů chování s cílem posoudit dovednosti kandidáta potřebné pro danou pozici
 • Vyhodnocení výstupní zprávy pro zadavatele

Oblasti využití AC/DC

 • Výběr nových zaměstnanců
 • Vedení a rozvoj zaměstnanců
 • Hodnocení potenciálu současných zaměstnanců
 • Kariérové plánování
 • Analýza tréninkových potřeb
Využijte naplno potenciál vašich lidí!
MOTTO

Klíčovým předpokladem pro úspěch v pracovní pozici je dobrý Job-Match

Skutečná výkonnost člověka v dané pozici je přímo závislá na souladu osobnostního profilu člověka s profilem dané pracovní pozice, tzv. Job-Match (nebo také Job-Fit).
Čím větší soulad těchto dvou profilů, tím větší pravděpodobnost úspěchu pracovníka v dané pozici. A naopak, příčiny nižší výkonnosti lze snadno vysledovat v oblastech, ve kterých osobnostní předpoklady pracovníka neodpovídají žádoucímu modelu pro danou pozici.

Autoři studie publikované v Harvard Business Review došli k závěru, že zdaleka nejspolehlivějším indikátorem efektivity v pracovní pozici je "Job Match“. Studie zahrnovala řadu faktorů jako například věk, pohlaví, rasu, vzdělání a zkušenosti více než 300.000 pracovníků. Hodnotila jejich pracovní výkon a neshledala žádné významné statistické rozdíly, kromě jedné oblasti - "Job Match."

Nerozhodují zkušenosti, vzdělání nebo jiné obecně přijímané faktory; úspěch spočívá ve vhodnosti člověka pro danou pracovní pozici.
ZÁVĚR AUTORŮ STUDIE

Činit důležitá rozhodnutí o výběru, umístění a rozvoji zaměstnanců vyžaduje opravdové porozumění osobnostním předpokladům a potenciálu každého kandidáta pro úspěšný výkon v dané pracovní pozici. Informace o kandidátech musí být:

 • Relevantní
 • Objektivní, spolehlivé a validní
 • Snadno získatelné a snadno použitelné v konkrétních manažerských situacích

Job Profiles Survey - on-line formulář najdete zde
Metody zpracování:

 • On-line
 • Tužka + papír
 • Počítač

Chci vědět více...